Projeler

Mimari Projeler

Akademi Mühendislik'te mimari projeler; Tarihi Kentler Birliği üyesi Sinop İli ve Boyabat İlçesi ile Sinop'un diğer ilçelerinde, şehrin tarihi dokusu ve yerel mimarisi ile günümüz modern mimarisinin en güzel şekilde yorumlanmasıyla ortaya çıkarılır. Yapının kullanım amacına ve genel ihtiyaçlara göre, yapı sahibinin istek ve beğenileri dikkate alınarak hazırlanan ön etüt çalışmaları olgunlaştırılarak nihai uygulama projesine ulaşılır.

Akademi Mühendislik, Belediye İmar alanlarındaki mimari uygulama projelerinin yanı sıra tarihi koruma alanlarında ve sit alanlarında yapılacak yapılar için rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri de T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlar ve inşaat süresince TUS hizmetini sürdürür.

Statik Projeler

Akademi Mühendislik'te statik projeler; mimari projenin genel karakterine ve uygulama yerinin durumuna göre, yapı sisteminin belirlenerek taşıyıcı sistemin oluşturulması ile uygulamaya esas olmak üzere hazırlanır.

Akademi Mühendislik, statik projelerin hazırlanmasında projenin temel esaslarından olan kullanışlılık ve estetiği koruyarak diğer ana esaslar olan sağlamlık ve ekonomikliği, sistem seçimi ve statik hesabıyla yakalamaktadır. Yapı için en uygun taşıyıcı sistemi belirleyip en ekonomik çözümü yakalayabilmek yeterli bir statik proje ile sağlanabilmektedir.

4. derece deprem bölgesi olan Sinop merkez ilçe ile 1. derece deprem kuşağında bulunan Boyabat ilçesi statik olarak iki uç bölgeyi temsil etmektedir. Bu fark göz önünde bulundurularak; mimari projenin karakterine, yapı sahibinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre taşıyıcı sistem belirlenir. Mevcut kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak, bilgisayar ortamında günümüz hesap yöntemlerinin en güvenilir sistemleri ve programları ile uzman inşaat mühendislerince betonarme, çelik, yığma kagir veya kompleks (karma) yapı sistemlerinden birisi kullanılarak hesaplama ve çizimler hazırlanır. Böylelikle statik uygulama projesi tamamlanır.

Elektrik Tesisat Projeleri

TUS hizmeti ile birlikte elektrik tesisat projesi yapının işlevselliği ve sağlığı açısından son derece önemlidir. Akademi Mühendislik'te elektrik mühendislerince yapılan hesapların ardından teknikerlerce tüm ayrıntı ve detaylarıyla çizilen elektrik tesisat projeleri, günümüz standart, yönetmelik ve kanunlarına uygun olarak hazırlanmakta ve tüm resmi kurumlarda ve işlemlerde sorunsuzca kullanılabilmektedir. Yapı güvenliğinin büyük bir kısmını oluşturan elektrik tesisatı, diğer projelerle entegrasyonu sağlanarak ve TUS tam olarak yerine getirilerek güvenli hale getirilebilmektedir.

Sıhhi Tesisat Projeleri

Yapının kullanımı ve estetiğiyle beraber ömrünü belirleyen en önemli etkenlerden birisi de sudur. İyi bir sıhhi tesisat projesi ve yerinde uygulanan tesisat, drenaj, izolasyon gibi işlemlerle yapı kalitesi yükselmektedir. Akademi Mühendislik'te hazırlanan her projede, sıhhi tesisat projesi elemanları ve detayları tüm projelere aktarılarak sorunsuzluk sağlanır.

Makine mühendisince hazırlanan hesaplar ve teknikerlerce çizilen projeler resmi makamlardan gerekli izin ve ruhsatları alabilecek yeterlikte ve uygulamaya esas olacak şekilde hazırlanmaktadır.

Asansör ve kalorifer tesisat projeleri de makine mühendisince yine diğer projelerle entegre biçimde hazırlanarak uygulamaya esas hale getirilmektedir.

Zemin Etüt Raporları

Yapının üzerine kurulması düşünülen arazinin zemin şartları statik açıdan oldukça önemlidir. Yapı sınıfına ve kullanım amacına göre; yapı inşa edilecek arazinin jeolojik, jeoteknik ve jeofizik araştırma, ölçüm, deney ve sondajları yapılarak zemin etüt raporları hazırlanır. Söz konusu raporlar resmi kurumlara sunulmak ve statik projeye esas teşkil etmek üzere jeoloji ve jeofizik mühendisince hazırlanmaktadır.